ஞாயிறு, ஜூன் 04, 2017

கபீரும் நானும் 35तिनका कबहुँ ना निंदिये, जो पाँव तले होय ।
कबहुँ उड़ आँखो पड़े, पीड गहरी होय ॥

Tinka kabahu na nindiye, paav tale jo hoye
Kabahu udd aankho pade, peed gehri hoye

One should not abuse a blade of grass under one's feet.
If that happens to strike on one's eye then there will be terrific pain.

சிறுஉமி தனையும் "சீ"யென எண்ணி
    சிறுமை செய்யேல் மறந்து.
கருவிழி தொட்டு கண்ணை உறுத்தும்
    காற்றில் உமியது பறந்து.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------31.

सब धरती कागद करूं , लिखनी सब बनराय ।
सात समुद्र का मसि करूं, गुरु गुण लिखा न जाय ॥

Sab dharthi kaagath karoon , ligni sab banrai
Saath samudhra kaa masi karoon gurugun ligha naa jaay.

Even if the whole earth is transformed into paper with all the big trees made into pens and if the entire water in the seven oceans are transformed into writing ink, even then the glories of the Guru cannot be written. So much is the greatness of the Guru.

கடலே மையாய் காகித நிலத்தில் 
   காட்டு மரத்தால் எழுது 
அடங்கா அதனில் ஆசான் பெருமை.
    அடிகள் பணிவாய் தொழுது .
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------32.


कबीर दर्शन साधु का, बडे़ भाग दरशाय ।
जो होवै सूली सजा, कांटे ई टरि जाय ॥


Kabir dharshan saadhu ka, bade baag dharshai
Jo hovey sooli sajaa, kaante eentari jaai.

It is our fortune to have a chance of meeting saints.
Even the injury by sword will be felt as the touch of a small thorn.


சத்திய ஞானியர் தரிசனம் பெற்றால்
    சகத்தினில் கிட்டும் பேறு .
கத்தியின் குத்தும் குறுமுள் வலிபோல்
     கணத்தில் மாறும் ஊறு .
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------33.

बकरी पात खात है ,ताकि माढी खाल 
जो बकरी को खात है , ताको कौन हवाल 

bakri path ghath hai thaaki maathi ghaal
jo bakri ko ghaath hai thaako koun havaal 

For mere eating leaves and grass the goat gets the punishment of slaughter.
What punishment the man will have who kills and eats the flesh of the goat?

இலையும் தழையும் தின்றதின் பாவம் 
    இறைச்சியாய் ஆனது ஆடு 
தலையை வெட்டி தின்ற உன்  பாவம் 
     தொலைப்பதுவோ பெரும் பாடு. .                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------34.

चिड़ी चोंच भर लै गई ,नदी घटया ना नीर 
दान दिये धन ना घटै, कह गए दास कबीर 

Chidiya choch bhar le gayi, nathi ko ghatya naa neer
Dhaan dhiye dhan naa ghate , kahu gaye daas kabir.

A river will not have depletion of its water when a Sparrow flies away with a beakful of water.
Similarly one does not decrease his wealth by donating to poor.

குருவி தன் அலகால் கொத்திப் பருகிட 
        குறையுமோ நதியின் நீரும்?
இருப்பதில் கொஞ்சம் இல்லார்க் களித்தால் 
       ஏழையர் ஆவரோ யாரும் ?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------35.
                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                  ...........தொடரும் 

சமர்ப்பணம்:

பன்மொழி வித்தகர் கவிக்கோ அப்துல்ரகுமான் அவர்களுக்கு
 . 


சிவகுமாரன்