ஞாயிறு, ஏப்ரல் 18, 2021

கெட்டிக்காரன் புளுகு
திட்டமிடப்பட்டு
கட்டமைக்கப்பட்ட
பொய்கள்
அரியணை ஏறி
அதிகாரம் செய்கின்றன.

முச்சந்தியில் வைத்து
முகத்திரை கிழித்து
போட்டு உடைக்காத வரை
எட்டு நாளைக்கு அல்ல
இருபது வருடமானாலும்
இற்றுப் போவதில்லை
கெட்டிக்காரன் புளுகு.

         -சிவகுமாரன்